Penetron Inject

Användingsområde

Bergrum, Injektering, Parkeringsgarage

Penetron Inject är en injekteringsbetong som är kristallinmodifierad.

Penetron Inject är en cementbaserad mikrocementblandning för injektering av sprickor och hålrum som innehåller kristallin. Den fina partikelstorleken hos dess beståndsdelar gör att produkten med lätthet kan komma in i trånga utrymmen.